ОБЩИ УСЛОВИЯ

      IV ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. ЗАПИСВАНЕ
1.1. Записването за организирано или индивидуално пътуване може да се осъществи по телефон или интернет, чрез туристически агенти в
страната или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и
внасянето на депозит.
1.2. Договорът за организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато предложението е публикувано на интернет
страницата на ТУРОПЕРАТОРА или туристическите агенти, чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на
договора за организирано пътуване" и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на
потребителите.
1.3. Условия за ранно записване:
1.3.1 Цените за ранни записвания са валидни само при резервации и плащания, направени до обявените дати!!!
1.3.2 В случай на отказ от ранна резервация сумата може да се използва за друга дата на пътуване при плащане по стандартните цени.
1.3.3 Всяка промяна на име на турист или дата на пътуването по резервация за ранни записвания, се таксува по стандартните цени!!!
1.3.4 В случай на отказ от пътуването, при направена и платена ранна резрвация, сумата може да се използва за друга дата на пътуване, като се
заплати разликата до стандартните цени за настаняване и при условие, че са спазени условията за отказ от пътуването според договора с
туриста.
1.4. При наличие на специални условия за начините и сроковете на заплащане във връзка с други промоционални условия или специфичните
изисквания на местата за настаняване или на превозвачите, тези условия се уговорят изрично от страните по договора за организирано
туристическо пътуване и се вписват в договора. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация за тези условия преди сключването
на договора. За всички останали случаи се прилагат настоящите общи условия.
2. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА:
2.1. Капаро, в размер на 30%, на човек от общата стойност на туристическият пакет за самолетни, автобусни и индивидуални пътувания,
платени в брой или по банков път към ТУРОПЕРАТОРА. Резервация се прави само след внасяне на капарото.
2.2. Остатъкът, в размер на 70%, се заплаща минимум 10 (десет) дни преди датата на отпътуване.
2.3. В случай, че сумата не бъде внесена в посочения срок резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
2.4. Резервацията се счита за валидна само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа.
2.5. Информацията предоставена в офисите на ТУРОПЕРАТОРА е меродавна и се ползва с приоритет пред тази от други информационни
източници (интернет, рекламни брошури, радио, тв. предавания и т.н.).
2.6. Срокът за потвърждаване на еднодневни екскурзии е 1 (един) ден преди датата на отпътуване.
2.7. Срокът за потвърждаване на двудневни и тридневни екскурзии е 3 (три) дни преди датата на отпътуване отпътуване.
2.8. Срокът за потвърждаване на екскурзии с продължителност 4 (четири) и повече дни е 10 (десет) дни преди датата на отпътуване.
3.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ
3.1. За всички туристи по програми, които включват страни извън ЕС (с изключение на страните, в които действат други спогодби) - валиден
задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
3.2. За деца под 18 години: валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от
пътуването.
3.3 При условие, че детето пътува само, или с друг придружител, се изисква нотариално заверена декларация – съгласие от двамата родители,
че са съгласни детето им да пътува в чужбина.
3.4. При условие, че детето пътува с един от родителите се изисква нотариално заверена декларация – съгласие от другия родител, че е
съгласен детето му да пътува в чужбина.
3.5. Оригиналната декларация, копие от нея и акта за раждане на детето се носят по време на пътуването в чужбина.
3.6. Ваучер - получава се след заплащане на пълната стойност на туристическия пакет и заявените допълнителни услуги.
4. ЗАСТРАХОВКИ:
4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ задължително предлага застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията
извън страната по чл. 72, ал. 1 ЗТ (срещу допълнително заплащане), която в зависимост от уговорените условия покрива следните рискове:
4.1.1. Непредвидени и неотложни медицински разходи, в следствие на злополука и/или акутно заболяване, в това число спешно зъболечение в
следствие на злополука и остър възпалителен процес в устната кухина.
4.1.2. Медицинско транспортиране и репатриране в следствие на злополука и/или акутно заболяване.
4.1.3. Осигуряване на медицинско лице или заплащане разходите на член от семейството, за да придружи застрахования при транспортирането
му до Република България.
4.1.4. Смърт на Застрахования, която е пряка и непосредствена последица от злополука със Застрахования, не е следствие на изключения от
застрахователното покритие и е в лимита на застрахователната отговорност;
4.1.5. Репатриране на тленни останки в случай на смърт в следствие на злополука.
4.2. Застраховката по т. 4.1. не се сключва, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ представи пред ТУРОПЕРАТОРА валидна полица за сключена дългосрочна
застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за
конкретното пътуване.
4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предостави възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1,
т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради
здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Стойността на застраховката се
изчислява на база крайна дължима сума по договора, като има значение и възрастта на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В зависимост от нея, стойността на
застраховката е между 2,5% и 3% върху крайната дължима сума, вписана в договора за организирано пътуване. Застраховката се сключва и
заплаща от потребителя в същия ден на подписване на договора за организирано пътуване и заплащането на съответния депозит.
5. ВИЗИ
5.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му
предоставя необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др.). По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася
документите му в съответните консулски служби, ако в случай няма друго изискване от Консулството за задължително лично явяване на
интервю, подаване на документите и получаването на готовата виза. В този случай на внасяне на документите за виза от
ТУРОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от съответното Консулство документи, както и да заплати
таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако то е
необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетентност единствено на съответното Консулство и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА.
В случай на отказ от страна на Консулството, внесените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за изготвяне на виза ще бъдат задържани съобразно
изискванията на консулството, при условие, че няма друго изискване, например предварително платена първа нощувка. Размерът на таксите за
издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл.80 , ал.4 от ЗТ.
6.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
6.1 НА ТУРОПЕРАТОРА
6.1.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ има задължението да подготви, обезпечи и осъществи туристическото пътуване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ, от своя страна, е
длъжен да окаже пълно съдействие и да предостави необходимите документи за осъществяване на пътуването:
6.1.2. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ от или в съответната държава, ТУРОПЕРАТОРА не
носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за туристическото пътуване .
6.1.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записване и си запазва правото на промяна на
местата на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и други обективни причини. Всички деца ползват
седалка в автобуса.
6.1.4. Настаняването в хотелите се извършва след 14.00 часа, а освобождаването на стаите до 12.00 часа, ако не е уговорено друго.
6.1.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ, в това число и екскурзоводът на съответната група, при необходимост и с цел да не се променя съдържанието на
програмата, си запазват правото да правят размествания по програмата по дни и часове, без да се променя съществено съдържанието ѝ.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да гарантира, при настаняване на трима възрастни в стая с три легла, три отделни нормални легла. Това се отнася и за
всички деца, настанени в стандартна стая.
6.1.6 ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя общата цена на туристическото пътуване в случаите когато:
6.1.6.1. има промяна в стойността на транспортните разходи,
6.1.6.2. има промяна в цените на горивата,
6.1.6.3. има промяна в размера на такси свързани с услуги от договора като летищни, пристанищни, фериботни такси и други,
6.1.7. Цената на пътуването не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването. Увеличението трябва да бъде икономически
обосновано и да съответства на изменените разходи. Цената на организираното пътуване може да се намалява. (чл.88. (ал.1,2,3,4)) от ЗТ.
6.1.8. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ промени значително някоя от основните клаузи на договора е длъжен, пряко или чрез туристическия агент, да
уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в двудневен срок, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се
задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 (три) дни след получаване на уведомлението от
ТУРОПЕРАТОРА, но не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на отпътуване.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони са действителни и ТУРОПЕРАТОРЪТ ще може бързо и
неотменно да предаде уведомлението.
6.1.9. В случаите по предходната разпоредба ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да приеме промените или да се откаже от договора, без да дължи
неустойка или обезщетение. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора.
6.1.10. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена
със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложението, той може да се откаже от
Договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените от него суми по Договора в 7 дневен
срок от датата на получаването на уведомлението за настъпилата промяна.
6.1.11. Замяна на хотела или заведението за хранене и развлечение с други от същата или по-висока категория или класа не се счита за
значителна промяна в Договора.
6.1.12. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за измененията от страна на летището за часа, времетраенето на полета и типа самолет .
6.1.13. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки ако
причините за това се дължат на:
6.1.13.1. Потребителя, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
6.1.13.2. за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител;
6.1.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да сменя превозвача с друг превозвач при причини, които правят невъзможно или
нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си.
6.1.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване по обективни причини, които налагат това, като уведоми
своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ .
6.1.16. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изменение на датата, часа или анулация на полета по метеорологични или форсмажорни
обстоятелства.
6.1.17. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
клиента; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила
или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение
на техните задължения.
6.1.18. В случаите, когато договорът е сключен чрез ТУРАГЕНТ то за информация, контакти както и при евентуално възникнали проблеми и
рекламации ПОТРЕБИТЕЛЯ се отнася първо към ТУРАГЕНТА и само при невъзможност за разрешаването им към ТУРОПЕРАТОРА.
6.1.19. Договори подписани и сключени между ТУРОПЕРАТОРА и лица представляващи пътуващите важат със същата сила и права.
6.2. НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.2.1ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за редовността, валидността и точното оформление на своя задграничен паспорт.
6.2.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на
потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опиянение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи и не
дължи никакви компенсации и неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ му е отказано изпълнението на услуги или
се е наложило да бъде отстранен изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващите на място
служебни лица или други туристи.
6.2.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за съхраняване на личния багаж, пари, ценности, документи оставени в стаята
на хотела. В подобни случаи екскурзоводът, ТУРОПЕРАТОРЪТ и турагента съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава
туристическата програма на цялата група. Разходите и неудобствата по издаването но нови документи са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
6.2.4. По време на движение на автобуса, всеки ПОТРЕБИТЕЛ е задължен да пътува седнал. Ако в случай на неизпълнение на това изискване
ПОТРЕБИТЕЛЯТ претърпи инцидент, всички щети и отговорности са за негова сметка.
6.2.5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, пътуващ с деца под 18 години, чиито родители или единият от тях не ги придружава е длъжен да носи нотариално
заверената декларация от отсъстващия/те/ родител/и/ за разрешение детето да пътува в чужбина. В случай, че това не е изпълнено и поради
неправилно попълнена декларация, Потребителят не е допуснат да премине границите на България ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането
на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойка на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.
6.2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законите на страната, за която пътува, както и да напусне държавите, включени в
екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова
сметка и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
6.2.7. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да
възстанови на място нанесените и установени щети.
6.2.8. Групови пътувания, при които договорът се сключва само с един организатор /представител/ по приложен списък, последният
удостоверява с подписа си сключването на договора, както и приемането и получаването на общите условия. Организаторът/Представителят
се задължава да предаде копия от сключения договор и общите условия на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по приложения списък са
солидарно отговорни с него в случай на неизпълнение на клаузите по така сключения договор.
6.2.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща ползваните от него допълнителни услуги невлизащи в цената на туристическото пътуване.
6.2.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което
отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10
/десет/ дни преди датата на отпътуване.
6.2.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред
ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и разходите свързани с прехвърлянето.
7. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПЪТУВАНЕ
7.1. Във върховия период на туристическия сезон ТУРОПЕРАТОРЪТ може да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока
категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
7.2 Резервации, направени при ранни записвания и при Специални промоционални оферти влизат в сила техните условия за плащане и
анулация.
7.3 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да променя по собствено желание хотели, дестинации, дати и/или вида транспорт дължи следните
неустойки от пълната сума на туристическият пакет:
7.3.1. крайният срок на промяна без да се дължат неустойки е 30 дни преди датата на отпътуване.
7.3.2. 30% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване.
7.3.3. 70% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена от 14 до 8 дни преди датата на отпътуване.
7.3.4. 100% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена 7 и по-малко дни преди датата на отпътуването.
8. НЕУСТОЙКИ И АНУЛАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойки в размер на:
8.1. Крайният срок в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора /анулация/ без да дължи неустойка е 30 дни преди датата на
пътуването.
8.2. При отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение задълженията на ТУРОПЕРАТОРА и след срока по т. 8.1.
8.2.1. 30% от общата цена на пътуването, ако анулацията е направена от 29 до 15 дни преди датата на отпътуването.
8.2.2. 70% от общата цена на пътуването, ако анулацията е направена от 14 до 8 дни преди датата на отпътуването.
8.2.3. 100% от общата цена на пътуването, ако анулацията е направена от 7 и по-малко дни преди датата на отпътуването.
8.3. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми
в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 8.2.1.,т. 8.2.2. и т. 8.2.3. респективно дължи заплащане на тези суми в случай , че
не ги е платил.
8.4. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма-съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и ПРЕВОЗВАЧА и те
възстановят на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на
ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
9. РЕКЛАМАЦИИ
9.1. В случаи на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да
уведоми и запознае с проблема местният туроператор-посрещач. Рекламациите се правят в писмен или устен вид на място пред доставчика на
услугите и представител/екскурзовод на ТУРОПЕРАТОРА или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите и се приемат до 14 дни
след приключване на пътуването.
9.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на клиента услуги не се възстановяват.
9.3. Рекламацията е валидна единствено в случай, че към нея е приложен протокол съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ от една страна,
ХОТЕЛИЕРА /ПРЕВОЗВАЧА/ и чуждестранният ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.
В случай на неизпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА на услугите по настоящия договор, той се задължава да компенсира по реда на
настоящите условия ПОТРЕБИТЕЛЯ за причинените му доказани вреди. Максималната граница на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА в тези случаи
е до 100 % от стойността на заплатените услуги (цената на пътуването). Извън тези случаи отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди от пълно
неизпълнение или забавено, частично или лошо изпълнение по договора за организирано туристическо пътуване се реализира съгласно
гражданското законодателство.
10. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
10.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписал от свое име този договор, декларира, че е съгласен ТУРОПЕРАТОРЪТ да обработва и предоставя личните му
данни съгласно Закона за защита на личните данни.
11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
11.1. Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.
11.2. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за
туризма .
11.3. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от договора.
11.4. Всички спорове по изпълнението на Договора за организирано пътуване ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай не
постигнат съгласие, споровете между страните ще се решават от компетентният български съд.
11.5. Общите условия са неразделна част от Договора за организирано пътуване на „Евелин Р“ ЕООД.
Договорът се изготви в два еднообразни екземпляра и се подписа на всяка страница както следва:
 

Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме "бисквитки" и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на реклами и за защита от спам, зловреден софтуер и неразрешена употреба. Научете повече.