Общи условия за всички раздели
Застрахователни понятия
Заболяване - съвкупност от клинични оплаквания и прояви, диагностицирани в здравно заведение или от компетентно медицинско лице, регистрирани в официален медицински документ, които могат да доведат до ограничаване на трудоспособността на застрахования.
Злополука - събитие, настъпило под действието на външни сили от случаен и непредвидим характер, станало не по волята на застрахования, на определено място и в определен момент по време на действие на застраховката, причинило увреждане на здравето или материални щети на Застрахования.
Спасителни разноски - разходите, извършени за издирване и спасяване по суша, въздух и вода, оказване на първа помощ и транспорт на застрахования.
Лична отговорност към трети лица – отговорност за материални щети и телесни наранявания, нанесени на трети лица в резултат на действие, бездействие или небрежност.
Обезщетение – компенсация за удовлетворяване на претенции, следствие на причинени щети, вреди или загуби.
Хоспитализация - съвкупност от действия по насочване и приемане на пациент в болнично завадение за извършване на необходимите изследвания, назначаване и провеждане на лечение.
Промени във възникнало застрахователното правоотношение могат да се извършват само в писмена форма по взаимно съгласие на застрахования и застрахователя, или в предвидените от закона случаи.
I Застрахователни събития
Застрахователно събитие е осъществяването на покрит по застрахователната полица риск, в следствие на който за застрахователя възниква задължение за плащане на застрахователно обезщетение. Покритите по полицата рискове са изчерпателно изброени, в отделните застрахователни раздели, като се изключва аналогичното им разширение.
II Посредници респ. помощници
Посредниците не са упълномощени посредством устни или писмени уговорки да дават съгласието си за застрахователна защита, отличаваща се от посочените условия на застраховане или да извършват обвързващи за застрахователя преценки на обективни обстоятелства. Допълнителните условия респ. отклоненията са валидни единствено, ако са регламентирани в писмена форма и са изготвени от застрахователя от името на фирмата.
1. Застраховани лица. Изключения.
1.1. Застраховани лица могат да бъдат български граждани при пътуване в чужбина, или чужденци, пътуващи извън България, ако в момента на сключване на застраховката имат постоянно местожителство от минимум шест месеца в Р.България, нар. по-долу Застрахован. В семейната застраховка могат да бъдат включени максимум 2 възрастни и 5 непълнолетни лица, независимо от степента на родство, които трябва да бъдат посочени поименно като съвместно застраховани лица в полицата.
1.2. Не се осигурява застрахователна защита при събития във връзка с:
1.2.1. психични заболявания и болести на нервната система (с изключение на първоначалното им настъпване със стационарен престой след резервацията или сключването на застраховката); трансплантации на органи, диализа; HIV+; умствени или физически затруднения;
1.2.2. следните болести и съществуващи страдания във връзка със защита при анулиране, прекъсване на пътуването и разходи за лечение в чужбина, ако са били подлагани на терапия стационарно и/или амбулаторно през последните 12 месеца преди сключване на застраховката (при ‘‘Годишна застраховка‘‘ преди резервация за пътуването): сърдечни заболявания; апоплектични удари; ракови заболявания; диабет (тип 1+2); мигрена; епилепсия; множествена склероза.
2. Сключване, застрахователен период, начало и край на застрахователното
покритие
2.1. Застрахователният договор се сключва писмено, във формата на застрахователна
полица и следва да бъде подписан от застрахованото лице или негов
представител. Договорът за застраховка може да се сключи и от трето лице,
наречено Застраховащ, който има всички задължения на застрахованото лице
при сключването на договора, в това число и задължението за плащането на
застрахователната премия.
2.2. В полицата се вписват данните на Застрахования/ите – име и адрес. Допълнително Застрахователят може да изиска писмено и друга информация, която според него има значение за оценката на риска по застраховката.
2.3. Застраховката се сключва за едно лице и/или членовете на семейството му. В
случаите когато се застрахова организирана група от хора, към полицата се прилага списък на Застрахованите, който е неразделна част от нея.
2.4. Застрахованото лице /Застраховащият/ е отговорен за верността, точността и пълнотата на данните и декларациите при сключването на застраховката. Издаването на застрахователна полица от Застрахователя не освобождава Застрахования от последиците на неточно обявяване или премълчаване на обстоятелства или необявяване на новонастъпили обстоятелства.
2.5. Ако Застрахованото лице /Застраховащият/ съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелството, при наличието на което Застрахователят не би сключил договора, ако е знаел за него, Застрахователят може да прекрати договора. Застрахователят може да упражни това право в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството.
2.6. В случаите по т. 2.4. и 2.5. Застрахователят задържа платените премии.
2.7. Ако съзнателно обявеното неточно или премълчано обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска изменението му. Това право може да се упражни в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството. Ако Застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява с последиците по
т. 2.6.
2.8. Когато в случаите по т. 2.4. или т. 2.5. застрахователното събитие настъпи, Застрахователят може да откаже изцяло или частично плащането на застрахователното обезщетение, само ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на събитието. Когато обстоятелството по т. 2.4. или т. 2.5. е оказало въздействие само за увеличаване на размера на вредите, Застрахователят може да намали размера на застрахователното обезщетение съобразно съотношението между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.
2.9. За клауза „Отмяна на пътуване ” застрахователната защита започва със сключването на застрахователния договор и приключва със започване на пътуването от България. Сключването на застраховката и заплащането на застрахователната премия за застрахователни пакети със защита при отмяна на пътуване трябва да се извършат в деня на резервация на пътуването. При по-късно сключване са застраховани само събития, настъпили след 10 (десетия) ден от сключването (изключение: злополука, смъртен случай, природно бедствие). Ако застраховката бъде сключена по-малко от 31 (тридесет и един) дни преди началото на пътуването, защитата при сторниране е осигурена само при едновременно сключване на застраховката и резервацията за пътуването.
2.10. Застрахователното покритие започва от известното, при сключването на полицата начало на пътуването и е в сила до неговия край. Ако датата на издаване на полицата и началото на застраховката са идентични, застрахователната защита започва в 0.00 часа на следващия ден и се прекратява в 24:00 часа на деня, посочен за край на застрахователното покритие.
Застрахователната защита настъпва само ако застрахователната премия е била платена преди началото на пътуването.
Не се допуска удължаване или съкращаване на застрахования период на влязла вече в сила застрахователна полица, както и сключване на последователни застрахователни полици за едно и също лице и пътуване с цел получаване на по-дълъг застрахователен период от този предварително упоменат в продуктовото описание към всеки застрахователен продукт.

Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме "бисквитки" и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на реклами и за защита от спам, зловреден софтуер и неразрешена употреба. Научете повече.